Comuna Tulucesti
Primaria Tulucesti » Descriere Tulucesti

Descriere Tulucesti

Comuna Tuluceşti se înscrie în aria comunelor pericarpatice, cu aşezare preponderentă în zona de câmpie şi luncă. Formată din satele Tuluceşti, Şiviţa şi Tătarca este situată în partea cea mai de est a sudului Moldovei. Este situată în partea de sud-est, la 12 km de municipiul Galaţi. Satul Tuluceşti este atestat la 11 aprilie 1552, când Giurgea Tulbă dăruieşte mănăstirii Tazlău “a treia parte din jumătate de sat Tuluceşti”. Atestarea sigură a satului Tătarca este 29 aprilie 1552, când Ştefăniţă Vodă dăruieşte mănăstirii Tazlău satul “Tătăreni de la Brateş”. Despre satul Şiviţa ne aminteşte un document din 3 aprilie 1588 când domnitorul Petru Şchiopul îl dăruieşte mănăstirii Galata.Sudul judeţului Galaţi şi deci, şi comuna Tuluceşti, reprezintă o zonă cu o evoluţie geologică foarte îndelungată. Această zonă prezintă două etaje structurale foarte diferite: un fundament cristalin şi o cuvertură.

Relieful actual al zonei este fluviatil de acumulare: câmpie fluvio-lacustră villafranchiană, acoperită cu depotite loessoide, terase şi luncă. În linii generale, clima comunei este temperat-continentală, cu veri călduroase şi ierni geroase. Vegetaţia comunei este reprezentată prin vegetaţia de stepă şi silvo-stepă în nord-vest, iar valea Prutului este dominată de vegetaţia de luncă. Plantele întâlnite sunt: pirul, măturica, coada calului, lăptuca, toporaşul, păpădia, muşeţelul. În râpe şi povârnişuri întâlnim salcâmul şi stejarul brumăriu. În luncă şi baltă întâlnim papura, stuful, plopul, salcia, nufărul galben.

Animalele ce vieţuiesc pe terenurile înalte sunt: popândăul, căprioara, vulpea, iepurele; cele specifice bălţii sunt: nurca, bizomul. Dintre păsări găsesc bune condiţii de hrană şi înmulţire prepeliţa, fazanul, cioara, potârnichea, ciocârlia. Solul constituie un important factor geografic, dându-i omului posibilitatea de a-şi produce hrană şi cele necesare vieţii. Se cultivă grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, legume. Suprafaţa agricolă de 5723 ha cuprinde următoarele categorii de folosinţă: 646 ha vie, 228 ha păşuni naturale şi 4749 ha arabil.

Comuna Tuluceşti, nefiind o puternică zonă folclorică, nu păstrează obiceiuri culturale, mai vechi sau mai noi, care să aibă în ele ceva deosebit. Cu toate acestea amintim câteva titluri: “Căloianul”, “Paparudele”, “Mosoii”, “Zorile”.

Referitor la bisericile existente astăzi pe teritoriul comunei vom menţiona câteva aspecte: biserica din Tătarca este construită în anul 1810 şi are hramul “Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil”, biserica parohiei Şiviţa este construită în anul 1881 cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”, iar biserica din Tuluceşti închinată “Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil” este construită în anul 1849.

Primele şcoli s-au înfiinţat în Tuluceşti în anul 1863, în Şiviţa în anul 1865, iar în Tătarca în anul 1900. Grădiniţa din Tuluceşti a luat fiinţă în anul 1940. Cu timpul s-au construit localuri tip “Spiru Haret”. Învăţătorii cu merite deosebite au fost soţii Tiţa şi Ştefan Tutoveanu. În primăvara anului 1937, un grup de învăţători a înfiinţat căminul cultural “Petru Rareş”, iar în anul 1962 s-a început construcţia căminului cultural. În anul 1951, pentru merite deosebite în activitatea culturală, comuna a primit diplome şi premii. Între anii 1963-1983 s-au obţinut premii cu formaţia de teatru, formaţia de mandoline.

În anul 1899 se înfiinţează circumscripţia sanitară din Tuluceşti, iar în 1906 circumscripţia din Şiviţa, având moaşă şi agent sanitar. Din anul 1964 se înfiinţează o farmacie. Comuna Tuluceşti s-a înfrăţit în anul 1996 cu localitatea Notre Dame de Bondevill din Franţa. În acest fel s-a deschis drumul către o rodnică colaborare şi frumoasă prietenie.

La sfârşitul anului 2000, comuna Tuluceşti avea următoarea situaţie demografică: total gospodării=2968, din care în Tuluceşti=1577, în Şiviţa=1043, în Tătarca=348. Populaţia totală era de 8375 locuitori. Actualul Consiliu Local are în vedere amenajarea drumurilor interioare din comună, igienizarea terenurilor de la marginea satelor, reamenajarea alimentării cu apă, distribuţia gazului metan pentru încălzit.

Skip to content